Grön el

 • Grön el

  Om man ämnar bedriva en miljömedveten verksamhet är det väsentligt att väga in alla parametrar som riskerar ha en negativ inverkan på miljön. Eftersom Tierps Järnbruk är mån om att upprätthålla en klimatsmart verksamhet anser vi det vara väsentligt att hänga med i utvecklingen och anamma innovativa lösningar som ytterligare reducerar miljöpåverkan.

  Hållbara energilösningar

  Av hänsyn till miljön har vi valt att använda grön el i vår produktion och därmed ingått ett avtal med ett energibolag som endast använder sig av vind-och vattenkraft då vi tydligt ämnar ta avstånd från miljövådliga koldioxidutsläpp.

  Ett miljövänligare alternativ

  För oss är det viktigt att materialåtervinna. Helst så mycket vi kan. Genom att sälja ditt skrot till oss så kan vi tillverka nya produkter och du blir en del av kretsloppet något som både du och miljön vinner på.

  Nordel Energi AB Certifikat